060401 Safari Day 17 Khanapur Ratha Yatra

photo-62
photo-63
photo-64
photo-65
photo-66
photo-67
photo-68
photo-69
photo-70
photo-71
photo-72
photo-73
photo-74

2006 Spiritual Safari day 17 with His Holiness Jayapataka Swami - Khanapur Ratha Yatra